GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.

asociace-sportovni-dynamicke-strelby-ceske-republiky-z-s-logo_s.jpg

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.

U Pergamenky 1511 / 317000Praha

IČ: 45768811MS v Praze, sp. zn.: L 3466

Vážená paní, Vážený pane,


    dovolujeme si Vám tímto poskytnout, v souladu s čl. 13, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/649, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen Nařízení GDPR ), informace o prováděných zpracování osobních údajů.


    Poskytovatel informace / Správce osobních údajů:

 Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.

 sídlící na adrese U Pergamenky 1511 / 317000 Praha, IČ: 45768811MS v Praze, sp. zn.: L 3466    Osobní údaje, které nám poskytujete, poskytujete proto, že je nezbytné nezaměnitelně identifikovat smluvní strany a označit osoby, včetně jejich kontaktních údajů, které se budou na plnění smlouvy přímo podílet. Jedná se o požadavek, vyplývající z Občanského zákoníku, tedy zák. č. 89/2012 Sb. v pozd. znění. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme uzavřít příslušnou smlouvu.    

    Osobní údaje, které nám poskytujete, dále poskytujete proto, že je nezbytné nezaměnitelně identifikovat smluvní strany a označit osoby, kterým bude umožněno využívat práv a plnění povinností dle stanov svazu (tzv. závislé osoby) Jedná se o požadavek, vyplývající z Občanského zákoníku, tedy zák. č. 89/2012 Sb. v pozd. znění. Bez těchto údajů Vám nemůže být přiznán statut Závislé osoby, tudíž Vám nebude umožněno se podílet na činnosti svazu.

    Následně budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, protože se jedná o osobní údaje, které jsou vyžadovány příslušnými daňovými a účetními zákony, případně jejich prováděcími předpisy, tedy např. zák. č. 563/1991 Sb. v pozd. znění.        


    Podrobné informace o zpracování osobních údajů můžete nalézt v našich Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete na webové adrese www.mentordata.cz/asociace-sportovni-dynamicke-strelby-ceske-republiky-z-s, kde rovněž naleznete veškeré informace o tom, jak uplatnit svá práva.


I.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

    Výše nadepsaný poskytovatel informace Vás tímto, jako správce osobních údajů, informuje o zpracování osobních údajů v souvislosti s:


uzavíráním/ uzavřením příslušné smlouvy

Účel zpracování osobních údajů:

- identifikace účastníka smlouvy dle Občanského zákoníku

- jiné osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné naplnění přijímaného závazku

Právní základ pro zpracování:

- plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- zpracovatel účetnictví, daňový poradce, auditor

- pojišťovací makléř či agent

- doručovatel pošty a zásilek

- osoba, pověřená plněním povinností dle Nařízení GDPR


naplňováním příslušné smlouvy

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění smluvních povinností a následně plnění povinností zákonných

- jiné osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné naplnění přijímaného závazku

Právní základ pro zpracování:

- plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

- oprávněný zájem  (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- zpracovatel účetnictví, daňový poradce, auditor, pojišťovací makléř či agent

- případný subdodavatel či dodavatel

zpracovatel plateb (bankovní ústavy)

doručovatel pošty a zásilek

- osoba, pověřená plněním povinností dle Nařízení GDPR


zpracováním osobních údajů tzv. Závislých osob

Účel zpracování osobních údajů:

- identifikace "Závislé osoby"

- plnění smluvních povinností (dle stanov Svazu)  a následně plnění povinností zákonných

Právní základ pro zpracování:

- plnění povinností dle stanov (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

- oprávněný zájem  (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- zpracovatel účetnictví, daňový poradce, auditor, pojišťovací makléř či agent

zpracovatel plateb (bankovní ústavy)

doručovatel pošty a zásilek

- osoba, pověřená plněním povinností dle Nařízení GDPR

        


se čímž souvisí další zpracování, která provádíme


v rámci e-mailové komunikace (e-maily, osobní/kontaktní údaje v adresáři)

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění smluvních či souvisejících povinností

Právní základ pro zpracování:

- plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- oprávněný zájem  (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

poskytovatel e-mailových služeb


v souvislosti s naplňováním závazků (evidence, protokoly, dodací listy, výkazy a pod.)

Účel zpracování osobních údajů:

plnění smluvních a následně zákonných povinností

Právní základ pro zpracování:

- plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

- oprávněný zájem  (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

zpracovatel účetnictví, daňový poradce, auditor


a dále provádíme zpracování v rámci


zálohování dat (cloud, backup), IT provozu a údržby

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění zákonných povinností a oprávněný zájem

Právní základ pro zpracování:

- plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

- oprávněný zájem  (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- poskytovatel cloudových služeb

- poskytovatel IT služeb


II.

Předávání osobních údajů

    Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou subjektů, výše vyjmenovaným, s výjimkou případného předávání osobám, které Správci poskytují právní služby a orgánům veřejné moci v případě, že naplňují zákonné povinnosti. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše popsaným zpracovatelům či správcům.    

    Výjimku při předávání osobních do třetích zemí mohou tvořit cloudová zpracování, prováděná v rámci používání mobilního telefonu, příp. při použití služeb (aplikací) mobilního telefonu, anebo při použití jiné sdílené služby (aplikace), použité v prostředcích výpočetní techniky, při kterých může dojít ke zpracování osobních údajů. Vždy ale posuzujeme, zda daný zpracovatel splňuje podmínky, upravené Nařízením GDPR.


    K takovémuto zpracování může dojít pouze v případě společnosti:

- Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a

- Microsoft Corporation, sídlem WA98052 Redmon, One Microsoft Way, USA,

    to v souladu, v rozsahu a způsobem, dle uzavřené standardní smluvní doložky, která byla schválena příslušnými orgány EU, a dále v souladu, v  rozsahu a způsobem, upraveným pravidly tzv. Privacy Shield (šít soukromí).

    

    Dále mohou být osobní údaje předány jinému Správci v případě, že jste nominován jako reprezentant regionu a v souvislosti s Vaším rozhodnutím zúčastnit se závodu Level IV. a vyššího. V tom případě Asociace sportovní dynamické střelby není ani Správcem a ani zpracovatelem, pouze vykonává povinnosti, stanovené mu příkazem. K samotnému předání osobních údajů dochází tak, že účastník vyplní, v rámci registrace, požadované údaje, čímž dojde k předání osobních údajů, Asociace pouze potvrzuje jejich správnost. Takovéto poskytnutí, resp. ověření, osobních údajů může být prováděno i do třetích zemí.

    


III.

Poučení o právech

   Každý má za podmínek, uvedených v Nařízení GDPR, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajů, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, či právo na soudní přezkum, pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením GDPR.


IV.

Podrobné informace

   Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů, kde také naleznete informace o lhůtách uložení, a též v příslušných předpisech správce, zejm. pak v Katalogu zpracování.


V.

Následky neposkytnutí osobních údajů

    Jelikož jsou osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy, jejich neposkytnutí bude mít za následek to, že s Vámi příslušnou smlouvu neuzavřeme.    V případě zájemců o získání statutu tzv. Závislé osoby tento nebude možné, bez poskytnutí osobních údajů, žadateli/zájemci přiznat.


VI. Upozornění na právo vznést námitku

I přesto, že je toto právo popsáno v předchozím textu, dovolujeme si Vás na něj ještě jednou upozornit, to samostatně, dle povinnosti, uvedené v čl. 21, odst. 4, Nařízení GDPR.

1.    Subjekt údajů má, z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f), Nařízení GDPR, včetně profilování, založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.    Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.

U Pergamenky 1511 / 317000 Prahaposlední aktualizace:   24/05/2022©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.