RODO
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
MentorDATA s.r.o.
Twój specjalista ds.
Prywatności
KES Poland, Sp. z o.o.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH    

W firmie

KES Poland, Sp. z o.o.

    Pragniemy zapewnić, że firma KES Poland, Sp. z o.o., zlokalizowana przy ul. Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski, NIP: 730759, która jest wpisana do rejestru prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy, którym jest Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego

    

dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć wszystkie dane osobowe.kes-poland-sp-z-o-o-logo.jpg

    Przestrzegamy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/649 z dnia  27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej RODO lub rozporządzenie RODO  lub rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednich przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej . Włączyliśmy te standardy do odpowiednich wewnętrznych wytycznych.


    Ochrona prywatności naszych klientów, partnerów biznesowych, przetwórców  danych osobowych i pracowników, a także innych administratorów jest naszym priorytetem.


    Dlatego opracowaliśmy Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które publicznie i przejrzyście opisują przetwarzanie i postępowanie z danymi osobowymi u nas, określanie procedur przetwarzania i praw wszystkich podmiotów, których to dotyczy.

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszych zasad.

Ich zgodność jest obowiązkowa dla wszystkich naszych pracowników i przetwarzających dane.


   


    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych prosimy o kontakt

Administratora danych osobowych

KES Poland, Sp. z o.o.

Z siedziba Pszowska 92,    Wodzislaw Slaski,    44-300

e-mail:

tel.: 


    kto doradzi, wyjaśni i pomoże w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z ochroną danych osobowych.

    To także osoba, która zajmuje się Waszymi prośbami i sugestiami, więc nie wahajcie się z nim skontaktować, gdy chcecie skorzystać ze swojego prawa.
    W zasadach tych znajdziecie odpowiedzi na pytania:

- jakie dane osobowe przetwarzamy;

- na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe;

- w jakim celu przetwarzamy dane osobowe;

- czy jesteśmy administratorem lub przetwarzającym dane osobowe;

- kogo udostępniamy lub możemy dostarczyć dane osobowe;

- komu nie udostępniamy danych osobowych;

- jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 


        We wstępie chcielibyśmy poinformować Cię o tym, kto jest kim zgodnie z rozporządzeniem RODO.

 • Administrator danych    - to ten, który uzyskuje dane osobowe od osoby, której dane dotyczą lub od innego kontrolera, w tym przypadku KES Poland, Sp. z o.o. 
 • Podmiot danych    - każda osoba, która udostępnia administratorowi swoje dane osobowe, tj. Klient, partner biznesowy, pracownik itp.
 • Przetwórca        - to osoba, która przetwarza dane otrzymane od administratora danych, tj. Firmy płacowej i księgowej
 • Pověřenec    - ten, który nadzoruje poprawność przetwarzania i zgodność z rozporządzeniem, zapewnia administratora zarządu i odpowiada na wymagania osób, których dane dotyczą    


    Dlaczego wszystko, co tutaj opisujemy, powinno cię zainteresować? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w ulotce informacyjnej wydanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.jakie dane osobowe przetwarzamy

    Przetwarzanymi danymi osobowymi są lub mogą być:

 1. Podstawowe dane indentyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia,  podpis, stałe miejsce zamieszkania
 2. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu, Identyfikator (ID) skrzynki danych, inny adres
 3. Dane związane z realizacją stosunku umownego, w tym przekazanie darowizny: numer identyfikacyjny firmy, numer identyfikacji podatkowej, inny identyfikator, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adres rozliczeniowy, dane bankowe, dane przedstawiciela ustawowego lub innych przedstawicieli, w tym ich dane kontaktowe itp.
 4. Chronione dane osobowe: PESEL, Numer dowodu osobistego, wszędzie tam, gdzie jest powód do zwrócenia na to uwagi
 5. Inne dane osobowe i informacje, które przekazaliście nam w ramach naszego lub waszego działania 
 6. Inne dane osobowe, które będziemy przetwarzać za Waszą zgodą lub które już przetwarzamy
 7. Dane dotyczące zamówionych usług lub towarów zamówionych u nas przez Ciebie lub Twoją firmę, sposób płatności, w tym numer rachunku płatniczego i dane dotyczące reklamacji oraz te same dane przetwarzane w przypadku zamówienia usługi lub towarów od Ciebie lub Twojej firmy. 

[panel-strelnice-1]                        Dla pracowników ilość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest szersza, biorąc pod uwagę wymagania obowiązującego prawa. Ujawniamy, które dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie wniosku o te informacje, w ramach odpowiedniego szkolenia RODO, a także na tej stronie. W związku z tym pracownicy znajdą informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych na karcie Informacje szczegółowe do przetwarzania.        


na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

    Możemy przetwarzać dane osobowe:

1.    bez Twojej zgody, tw przypadku gdy musimy przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie prawa, więc nie możemy wybrać ani my, ani Ty, lub

2.    za Twoją zgodą, tw przypadku gdy będziemy zainteresowani przetwarzaniem danych osobowych w jakimś konkretnym celu, Ty się na to zgodzisz, a dane te nie są bezwzględnie konieczne do wykonania umowy, zobowiązań prawnych, uzasadnionych, ważnych i publicznych interesów.


- w jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej umowy

    UW przypadku zawarcia umowy razem uwzględnimy w niej dane osobowe, abyśmy wiedzieli, kto zawarł umowę (dane identyfikacyjne). Następnie potrzebujemy danych osobowych, aby prawidłowo wypełnić umowę, a także musimy przetworzyć Twoje dane osobowe (dane kontaktowe). Jako że zawieramy umowy z wieloma klientami czy dostawcami, rejestrujemy także dane o zamówioych usługach, po to, aby nie zapomnieć o nikim, czy o ukończonych pracach, zamówieniach i umowach, abyśmy mogli zaspokoić Twoje roszczenia, na przykład przy reklamacji.

    Dane osobowe potrzebujemy jeszcze przed podpisaniem umowy. Te dane osobowe są potrzebne do przygotowania nie tylko umowy, ale także wszystkiego innego. Dane osobowe zostaną szybko usunięte, jeśli nie zostanie zawarta żadna umowa, ponieważ nie są już potrzebne.


Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zobowiązań prawnych

    Ponieważ musimy spełniać pewne ustawowe obowiązki, musimy również przetwarzać Twoje dane osobowe. Informacje te znajdują się na przykład w fakturach. Dlatego przetwarzamy dane identyfikacyjne i dane kontaktowe w oparciu o różne przepisy. W przypadku faktur jest to ustawa o rachunkowości ,może to być również ustawa o VAT  lub kodeks cywilny.    

    Praw, których musimy przestrzegać, a do tego potrzebujemy Twoich danych osobowych jest oczywiście więcej, a dlatego też nie będziemy ich tu wymieniać.

    Po zawarciu umowy, wystawieniu faktury, zakończeniu pracy lub dostarczeniu towarów lub usługi oraz wygaśnięciu okresu gwarancji, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w oparciu o prawo (np. Ustawę o archiwizacji). Ponieważ jest to obowiązek prawny, nie potrzebujemy Twojej zgody.    

    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu,ale o tym później.


Uzasadniony interes

    Pomimo faktu, że często przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, jak stwierdzono w poprzednim akapicie, przechowujemy je również na podstawie tak zwanego uzasadnionego interesu. W ten sposób chronimy nasze roszczenia prawne i kontrolujemy regularność uzgodnień, które podjęliśmy, w przypadku, gdy ktoś nie jest w pełni usatysfakcjonowany tym, co i jak robimy lub zrobiliśmy.

    VW przypadku osób trzecich (osoby szkodzące, ofiary, świadkowie itp.) przetwarzamy dane osobowe, również na podstawie uzasadnionego interesu, który może opierać się na wypełnianiu praw i obowiązków wynikających z umowy z klientem, partnerem lub bezpośrednio na mocy prawa. Oznacza to, że jeśli wyrządzisz jakiekolwiek szkody nam lub naszemu partnerowi, musimy znać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli żądać odszkodowania od Twojej firmy ubezpieczeniowej. W takim przypadku zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub z protokołów, zapisów, zeznań itp.            

    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu,ale o tym później.


Sprawy sądowe

    W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub podobnego przetwarzamy dane osobowe na czas trwania takiego postępowania.

    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu,ale o tym później.


Przetwarzanie danych osobowych z e-maili, listów, innych środków komunikacji lub z prezentacji

    Każdy list, e-mail, wiadomość lub komunikacja z tobą jest ważna. Na przykład list może być ważny, ponieważ może być związany z wymaganiami wynikającymi z wykonania umowy lub innego powodu prawnego.

    Ponieważ z takiej komunikacji mogą wynikać zobowiązania prawne, archiwizujemy komunikację, także w celu ochrony naszych, ale jak również twoich interesów.    

    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu,ale o tym później.


Przetwarzanie danych osobowych za zgodą

    Na przykład, jeśli chcemy wysłać Ci ofertę promocyjną, musisz się na to zgodzić. W tym celu używamy zgody, aby wskazać, dlaczego chcemy Twojej zgody i jakie dane osobowe chcemy przetwarzać w tym celu. Zawsze będziesz musiał zdecydować, czy zgodzasz się, czy nie z naszą propozycją.

    Pamiętaj, że jeśli chcesz odwołać swoją zgodę, oczywiście możesz, o tym również przeczytasz poniżej.

    

Cookies

    Używamy plików cookie, ponieważ pozwalają one na lepsze i szybsze działanie stron internetowych i serwisu internetowego na www.kespoland.pl lub http://www.kes.cz. Ma to na celu zapewnienie szybszego działania stron internetowych i usług internetowych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze zgodnie z używaną przeglądarką. Pliki cookie nie uruchamiają programów i nie przesyłają wirusów, służa tylko do lepszego działania Twojej przeglądarki.


    Strony używają 2 typów Cookies,  tymczasowe i stałe.

    Po zamknięciu przeglądarki tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, zgodnie z typem plików cookie. Możesz usunąć te pliki w dowolnym momencie.


    Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie można było używać plików cookie, ale w niektórych przypadkach może to spowodować awarię witryny lub nieprawidłowe działanie niektórych części naszej witryny.


   Informacje o plikach cookie w najważniejszych przeglądarkach internetowych i jak je znaleźć tutaj:

Google CHROME:       https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer:        https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:           https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, ale o tym później.

        


Przetwarzanie danych osobowych z systemu monitorowania

    Nasze pomieszczenia są monitorowane przez system kamer, który może Cię uchwycić. Zainstalowaliśmy system kamer w celu ochrony naszej własności, czyli naszego uzasadnionego interesu.

    Pamiętaj, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, ale o tym później.

                            


- komu  udostępniamy lub podajemy dane osobowe

    Podstawowe przetwarzanie wykonywane jest przez naszych pracowników i innych pracowników, którzy są instruowani w zakresie sposobów i zasad przetwarzania danych osobowych.  Są oni zobowiązani do zachowania poufności i są zobowiązani do ochrony danych osobowych. Ponieważ jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, jesteśmy zobowiązani do określenia celu i środków przetwarzania, do decydowania o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane i do ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie wszystkich powiązanych zobowiązań.

    Przekazujemy niektóre dane osobowe przetwarzającym, którzy zobowiązali się do przestrzegania tych samych zasad, co my. Są oni również zobowiązani do zachowania poufności i ochrony danych osobowych. Przetwórcy wykonują dla nas czynności przetwarzania w obszarach, w których nie jesteśmy wyspecjalizowani. Wszyscy przetwórcy mogą wykonywać te operacje przetwarzania wyłącznie na podstawie naszych bezpośrednich instrukcji. Na przykład przetwórcy Ci obejmują biuro rachunkowe, dostawców hostingu poczty e-mail i dostawców usług w chmurze.

    Przekazujemy również dane osobowe innym administratorom, ponieważ dostarczają nam usługi o innym charakterze. Ich działania nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, ale potrzebują danych osobowych do wykonania zadania. Takim administratorem jest na przykład listonosz, który nie przetwarza dla nas danych osobowych, ale potrzebuje danych osobowych, aby przynieść Ci list.

    Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane administratorom, którzy są organami władzy państwowej, albo jesteśmy lub będziemy związani umową w przypadku interesu publicznego.            


jakie kategorie odbiorców danych osobowych są zarejestrowane

    W ramach naszej działalności rejestrujemy następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

 1. przetwórcy (np. Biuro rachunkowe) i administratorzy (np. Kurier pocztowy) w wykonywaniu zobowiązań umownych lub prawnych oraz ich podwykonawcy (np. Dostawca usług e-mail lub operator serwera)
 2. doradcy podatkowi
 3. audytorzy
 4. dostawcy usług prawnych
 5. inspektor ochrony danych
 6. instytucje bankowe, instytucje finansowe
 7. firmy ubezpieczeniowe
 8. władze publiczne w ramach wykonywania zobowiązań prawnych określonych przez obowiązujące prawo


skąd uzyskujemy dane osobowe

    Większość Twoich danych osobowych otrzymujemy od Ciebie,w ramach naszych dyskusji na temat możliwej współpracy, w przypadku zamykania spraw biznesowych, a także komunikacji z Tobą, z twoich dokumentów, raportów i listów.    


- komu i gdzie nie udostępniamy danych osobowych

    Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych podmiotom, które nie są zaufane i zweryfikowane. Uważamy, że powiernicy i przetwórcy, którzy deklarują swoje zobowiązanie do przestrzegania RODO w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, zgadzają się z naszymi Ogólnymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i nie znaleźliśmy w nich niczego, co podważyłoby ich wiarygodność.

    Nie przekazujemy danych osobowych państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym lub innym niż odpowiednio wyznaczeni administratorzyi przetwórcy.    

    Wyjątkiem dla przekazywania danych osobowych do krajów trzecich może być przetwarzanie w chmurze, przeprowadzane w kontekście korzystania z telefonu komórkowego lub. w przypadku korzystania z usługi telefonu komórkowego (aplikacji) lub innej usługi udostępnionej (aplikacji) używanej w komputerze, który może przetwarzać dane osobowe.

Zawsze jednak oceniamy, czy przetwórca spełnia warunki rozporządzenia RODO.


    Takie przetwarzanie może mieć miejsce tylko w przypadku firmy:

- Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a

- Microsoft Corporation, sídlem WA98052 Redmon, One Microsoft Way, USA,

    zgodnie z zakresem i sposobem zawartej standardowej klauzuli umownej, która została zatwierdzona przez odpowiednie instytucje UE i zgodnie z zákresem i sposobem, zmodyfikowanych zasad. (Privacy Shield)

    


- jakie macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

    Zgodnie z rozporządzeniem RODO każdy podmiot danych ma prawa, a mianowicie:


PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie RODO)

    Jeśli chcesz wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe o Tobie, jakie dane osobowe przetwarzamy o Tobie, w jakim celu je przetwarzamy, w jakim czasie lub komu przekazujemy je i kto je przetwarza, chcesz skorzystać ze swojego prawa dostępu do swoich danych osobowych. Większość odpowiedzi można znaleźć w tym dokumencie. A jeśli nie ma odpowiedzi na twoje pytania, chętnie Ci z tym pomożemy. Z przyjemnością dostarczymy Ci kopie twoich danych osobowych, ale zgodnie z zasadami rozporządzenia RODO i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Dostarczymy Ci kopię przetwarzania lub oryginałów za darmo.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO DO POPRAWY I DOPEŁNIENIA NIEKOMPLETNYCH DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie RODO)

    Pracujemy tylko z ludźmi, którzy jak każdy człowiek popełniają błędy, więc istnieje prawo do poprawiania błędnych danych faktycznych lub dodawania niekompletnych informacji. Jeśli znajdziesz błąd, nieścisłość lub niekompletne informacje w swoich danych osobowych, powiedz nam, wszystko szybko naprawimy, poprawimy niedokładność lub błąd i uzupełnimy niekompletne informacje.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO DO KASOWANIA - tzw. Prawo do bycia zapomnianym

(zgodnie z art. 17 i 19  rozporządzenia w sprawie RODO)

    Aby spełnić którykolwiek z poniższych powodów, masz prawo do usunięcia, tj. Prawa do kompletnego usunięcia Twoich danych z naszego przetwarzania, tzw. Prawa do bycia zapomnianym.


    Powody, które uprawniają Cię do skorzystania z prawa do bycia zapomnianym:

- Twoje dane nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy;

- Wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ponosisz żadnego innego prawa, które ogranicza twoje prawo lub jest to tak zwana specjalna kategoria danych osobowych;

- wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwiania się przetwarzaniu (patrz poniżej) danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy, które przestały istnieć lub uzasadniały przetwarzanie;

- Twoje dane osobowe zostały przetworzone nielegalnie;

- usunięcie jest wymagane przez specjalny standard prawny;

- Dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego na rzecz dziecka.


    Prawo do usuwania nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez ustawowe lub inne zobowiązania prawne w jakim celu przetwarzamy dane osobowe”.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

(zgodnie z art. 18 i 19  rozporządzenia w sprawie RODO)

    Ponadto masz prawo ograniczyć przetwarzanie, jeśli:

- nie potwierdzisz dokładności swoich danych osobowych na czas potrzebny do zweryfikowania dokładności danych osobowych; lub

- przetwarzanie jest nielegalne i odmówisz skorzystania z prawa do usunięcia swoich danych osobowych i nalegania na ograniczenie wykorzystania danych osobowych; lub

- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale będziesz wymagać ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

- sprzeciwiacie się przetwarzaniu, w przypadku gdy ograniczenie przetwarzania będzie kontynuowane do czasu potwierdzenia, że nasze uzasadnione powody przeważą nad uzasadnionymi powodami.


    Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania, możemy, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzać dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą lub dlatego, że istnieje inny powód prawny.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

(zgodnie z art. 20  rozporządzenia w sprawie RODO)

    Jednym z twoich innych praw jest prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo do uzyskania od nas wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś w ramach wykonywania umowy i za zgodą, w zorganizowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie. Możemy również przekazać Ci informacje na Twój wniosek do innego administratora, którego wyznaczysz jako odbiorcę swoich danych osobowych. Będziemy stosować się do tego prawa w przypadku automatycznego przetwarzania.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

(zgodnie z art. 21  rozporządzenia w sprawie RODO)

    Jeśli w tym dokumencie odniesiemy się do naszego uzasadnionego interesu, który wyjaśniamy, musi również istnieć prawo do ponownego rozważenia naszych wniosków. Dlatego Twoim drugim prawem jest prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

    Jeśli jest to działalność reklamowa, przestaniemy wysyłać ją do Ciebie na podstawie tego sprzeciwu w innych przypadkach sprawdzimy Twoje powody i, o ile nie będzie to sprzeczne z naszym innym prawnym obowiązkiem przetwarzania Twoich danych osobowych, zastosujemy się do Twojego sprzeciwu.

    Możesz również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie ma miejsce, ponieważ przetwarzanie jest konieczne w interesie publicznym.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWA DO ODWOŁYWANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędnym prawem, więc jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie, możesz zmienić zdanie i cofnąć zgodę. Wycofanie zgody jest skuteczne, gdy dostarczysz nam odwołanie. W tym przypadku, dopóki ta zgoda nie zostanie wycofana, całe przetwarzanie zostaje przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


PRAWO DO SKŁADANIA SKARGI

    Jeśli dojdziesz do wniosku, że niektóre z naszych decyzji nie są prawidłowe i stoją w sprzeczności z twoimi prawami, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest w przypadku RODO.


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

www.uodo.gov.pl


PRAWO DO OCHRONY SĄDOWEJ

    Masz również prawo do ochrony sądowej przed administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe, w tym do przeglądu pozasądowego postępowania ugodowego lub przeglądu wszelkich dalszych działań administratora, w zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem.mam jeszcze jakieś inne prawa?

    Zapraszamy do powiadamiania nas o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa, incydencie lub niewłaściwym postępowaniu, które odkryjesz podczas przetwarzania danych, a niekoniecznie musí chodzić tylko o przetwarzanie danych osobowych. Naszym celem jest ochrona wszystkich danych osobowych, dlatego będziemy wdzięczni za sugestie, pomysły i spostrzeżenia i spróbujemy wziąć je pod uwagę w naszej dalszej pracy.

    Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć naruszenia bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię, o tym.

Aby skorzystać z tego prawa kliknij tutaj...


- jak, gdzie i kiedy skorzystać z  indywidualnego prawa

    Aby pomóc Ci w wykonywaniu swoich praw, przygotowaliśmy formularz online, który poprowadzi Cię krok po kroku i pomoże ci, gdzie nie wiesz. Formularz online można znaleźć w zakładce „Chcę skorzystać z przysługującego mi prawa".


    Możesz korzystać ze wszystkich praw związanych z RODO po prostu:

wyślij nam wypełniony formularz drogą elektroniczną

Jeśli wysyłasz nam swoje zgłoszenie drogą elektroniczną, do Twojego zgłoszenia musi być dołączony Twój podpis elektroniczny lub możesz użyć skrzynki pocztowej do wysłania.

wyślij do nas wypełniony formularz jako pocztę

Jeśli skontaktujesz się z nami na piśmie, podpis na wniosku musi zostać oficjalnie zweryfikowany.

- odwiedź nas i powiedz nam, czego wymaga Twoja prośba

W takim przypadku zweryfikujemy Twoją tożsamość z Twojego dokumentu tożsamości.


    Uważamy, że weryfikacja tożsamości stanowi warunek wstępny korzystania z prawa, które jesteśmy zobowiązani chronić w odniesieniu do danych osobowych. W wielu przypadkach będą to dane osobowe, które mogą zakłócać życie osoby, której dane dotyczą, i naszym obowiązkiem jest ochrona tych danych osobowych. Dlatego nie możemy i nie będziemy zajmować się aplikacjami, w których nie jesteśmy pewni, czy osoba, której dane dotyczą skutecynie to prawo wykonuje.

    Przetworzymy Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, maksymalnie do jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach mamy prawo przedłużyć ten okres na kolejne dwa miesiące w przypadku złożonej sytuacji lub złożonego wymogu. Poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu.

    Zawsze rozważaj, czy idealnie byłoby skontaktować się z nami na piśmie lub odwiedzić nas, aby zrealizować swój cel. Zawsze należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie, aby zapewnić obecność naszego specjalistycznego współpracownika. A jeśli to możliwe, postaramy się natychmiast spełnić Twoje wymagania, a jeśli nie będzie to możliwe, nasz pracownik złoży u Ciebie odpowiednią aplikację na miejscu.


    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj:


Administratora danych osobowych

KES Poland, Sp. z o.o.

Z siedziba Pszowska 92,    Wodzislaw Slaski,    44-300

e-mail:

tel.: jakie są czasy przetwarzania

    Czasy przetwarzania różnią się w zależności od charakteru przetwarzania.  Składamy umowy na okres 5 lat, faktury na 5 lub 10 lat, ze względu na to, czy jest to rozliczenie, a część ceny to podatek VAT, czy nie. Jest to zatem problem, który nie ma prostej odpowiedzi i jest objęty wieloma przepisami.


- jak przetwarzamy dane osobowe

    Przetwarzamy dane osobowe ręcznie, w przypadku materiałów drukowanych, dodatkowo częściowo i całkowicie automatycznie, w przypadku przetwarzania danych osobowych cyfrowych, przetwarzanych przez odpowiedni program, wykonując automatyczne przetwarzanie.    


czego nie robimy

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie być podmiotem żadnej decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu lub automatycznym indywidualnym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, co miałoby dla niego skutki prawne lub mogłoby w znaczący sposób wpłynąć w podobny sposób.

    Wynika to z faktu, że nie wykonujemy automatycznego przetwarzania bez wpływu ludzkiej oceny na skutki prawne dla osób, których dane dotyczą, nie używamy automatycznego podejmowania decyzji i nie profilujemy bez ludzkiego osądu ze skutkami prawnymi dla osób, których dane dotyczą, ani nie zezwalamy naszym przetwórcom na stosowanie automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania bez ludzkiej oceny ze skutkami prawnymi dla osób, których dane dotyczą.    

        


jak zabezpieczamy dane osobowe

    Przechowujemy wszystkie drukowane dane osobowe w bezpiecznych archiwach, które znajdują się w powszechnie niedostępnych, zamkniętych pomieszczeniach. Wszystkie cyfrowe dane osobowe są przechowywane na serwerach chronionych przez wysokiej jakości ochronę. Dla ochrony używamy ochrony antywirusowej dla wszystkich naszych urządzeń. Kopie zapasowe danych osobowych są przechowywane na serwerach naszych przetwórców, specjalizujących się w zabezpieczaniu dostarczonego materiału. Wszystkie zasoby programu są odpowiednio licencjonowane i regularnie aktualizowane.

    Systemy bezpieczeństwa są regularnie przeglądane i uaktualniane, aby zminimalizować ryzyko incydentu bezpieczeństwa.


co byśmy chcieli

    Jeśli nic nie rozumiesz w tym dokumencie, daj nam znać. Chętnie wyjaśnimy Twoje obawy i dostosujemy naszą Ogólną Politykę Prywatności do Twoich zapytań, ponieważ naszym celem jest zrozumienie dla wszystkich.

    Twoje komentarze będą zatem mile widziane.
PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Pomimo tego, że prawo to zostało opisane w poprzednim tekście, chcielibyśmy zwrócić na nie ponownie uwagę, oddzielnie, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RODO.

1.    Podmiot danych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). e) lub f), rozporządzenie RODO, w tym profilowanie, oparte na tych przepisach.  Administrator danych nie przetwarza dalej danych osobowych, chyba że udowodni poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

2.    Gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w celu wprowadzenia do obrotu, co obejmuje profilowanie w odniesieniu do tego marketingu bezpośredniego.