RODO
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
MentorDATA s.r.o.
Twój specjalista ds.
Prywatności
KES Poland, Sp. z o.o.

kes-poland-sp-z-o-o-logo_s.jpg

KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300Wodzislaw Slaski

NIP: 730759Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowna Pani, Szanowny Panie,


    niniejszym zapewniamy, zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/649 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie RODO), w sprawie przetwarzania danych osobowych.


    Dostawca informacji / Administrator danych osobowych:

 KES Poland, Sp. z o.o.

 Z siedzibą na ul. Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski, NIP: 730759Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego    Podają nam Państwo dane osobowe, ponieważ konieczne jest jednoznaczne zidentyfikowanie stron i zidentyfikowanie osób, w tym ich danych kontaktowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy. Jest to wymóg wynikający z kodeksu cywilnego, tj. Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r z późniejszymi zmianami. Bez tych informacji nie możemy zawrzeć z Państwem odpowiedniej umowy.    

    Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ są to dane osobowe wymagane przez obowiązujące przepisy podatkowe i księgowe lub ich przepisy wykonawcze, takie jak ustawa o rachunkowości z dn. 29. września 1994 z późn. zmianami.        


    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem www.mentordata.cz/kes-poland-sp-z-o-o, gdzie znajdziesz również wszystkie informacje na temat korzystania ze swoich praw.


I.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

    Wspomniany wyżej dostawca informacji informuje użytkownika, jako administratora danych osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych w związku z:


poprzez zawarcie odpowiedniej umowy

Cel przetwarzania danych osobowych:

identyfikacja strony umowy zgodnie z kodeksem cywilnym

Podstawa prawna do przetwarzania:

wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- księgowy, doradca podatkowy, audytor

- pośrednik ubezpieczeniowy / agent ubezpieczeniowy

- doręczyciel poczty

- osoba upoważniona do wykonywania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem  RODO


spełnienie odpowiedniej umow

Cel przetwarzania danych osobowych:

wypełnianie zobowiązań umownych, a w konsekwencji wypełnianie zobowiązań prawnych

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- księgowy, doradca podatkowy, audytor

- pośrednik ubezpieczeniowy / agent ubezpieczeniowy

- każdy podwykonawca lub dostawca

przetwórca płatności (instytucje bankowe)

doręczyciel poczty

- osoba upoważniona do wykonywania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem RODO

        


z którym powiązane jest inne przetwarzanie, które wykonujemy


w ramach komunikacji e-mailowej (e-maile, dane osobowe / kontaktowe w książce adresowej)

Cel przetwarzania danych osobowych:

wykonywanie zobowiązań umownych lub powiązanych obowiązków

Podstawa prawna do przetwarzania:

wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

dostawca usług e-mail


w związku z wypełnianiem zobowiązań (zapisy, protokoły, dowody dostawy, oświadczenia itp.)

Cel przetwarzania danych osobowych:

-wykonanie zobowiązań umownych, a następnie prawnych

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

księgowy, doradca podatkowy, audytor


i dalsze przetwarzanie w ramach


backup danych (chmura, backup), operacje i konserwacja IT

Cel przetwarzania danych osobowych:

- zgodność z obowiązkami prawnymi i uzasadnionym interesem

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dostawca usług w chmurze

- dostawca usług IT


obsługa systemu kamer

Cel przetwarzania danych osobowych:

- ochrona aktywów, wartości i interesów organizacji

Podstawa prawna do przetwarzania:

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez organizacjęzapisy wizyt (wejście i wjazd)

Cel przetwarzania danych osobowych:

- ochrona majątku

Podstawa prawna do przetwarzania:

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez organizację lub zewnętrzny pracownik ochronyII.

Przekazywanie danych osobowych

    Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów wymienionych powyżej, z wyjątkiem ewentualnych transferów do osób, które świadczą usługi prawne na rzecz Administratorów i władz publicznych, jeśli spełniają zobowiązania prawne. Dane osobowe nie są przekazywane do kraju trzeciego, organizacji międzynarodowej ani do osób przetwarzających lub administratorów innych niż opisane powyżej.    

    Wyjątkiem dla przekazywania danych osobowych do krajów trzecich może być przetwarzanie w chmurze, przeprowadzane w kontekście korzystania z telefonu komórkowego lub. w przypadku korzystania z usługi telefonu komórkowego (aplikacji) lub innej usługi udostępnionej (aplikacji) używanej w komputerze, który może przetwarzać dane osobowe.

Zawsze jednak oceniamy, czy przetwórca spełnia warunki rozporządzenia RODO.


    Takie przetwarzanie może mieć miejsce tylko w przypadku firmy:

- Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a

- Microsoft Corporation, sídlem WA98052 Redmon, One Microsoft Way, USA,

    zgodnie z zakresem i sposobem zawartej standardowej klauzuli umownej, która została zatwierdzona przez odpowiednie instytucje UE i zgodnie z zákresem i sposobem, zmodyfikowanych zasad. (Privacy Shield)

        


III.

Pouczenie o prawach

   Każdy ma prawo, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie RODO, zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, prawa do przekazania takich danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do kontroli sądowej, jeśli działamy z naruszeniem rozporządzenia w sprawie RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.


IV.

Szczegółowe informacje

   Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w ogólnej polityce przetwarzania danych, w której znajdują się również informacje o warunkach przechowywania, a także odpowiednie przepisy administracyjne, w szczególności katalog przetwarzania.


V.

Konsekwencje niedostarczenia danych osobowych

    Ponieważ dane osobowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy, brak dostarczenia takich informacji spowoduje, że nie zawrzemy z Państwem umowy..    


VI. Przypomnienie o prawie wniesienia sprzeciwu

I Pomimo tego, że prawo to zostało opisane w poprzednim tekście, chcielibyśmy zwrócić na nie ponownie uwagę, oddzielnie, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RODO.

1.    Podmiot danych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). e) lub f), rozporządzenie RODO, w tym profilowanie, oparte na tych przepisach.  Administrator danych nie przetwarza dalej danych osobowych, chyba że udowodni poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

2.    Gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w celu wprowadzenia do obrotu, co obejmuje profilowanie w odniesieniu do tego marketingu bezpośredniego.KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski