RODO
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
MentorDATA s.r.o.
Twój specjalista ds.
Prywatności
KES Poland, Sp. z o.o.

 kes-poland-sp-z-o-o-logo_s.jpg

KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300Wodzislaw Slaski

NIP: 730759Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego

      Szanowna Pani, Szanowny Panie,

 

    Jako firma

KES Poland, Sp. z o.o.

chcemy zapewnić, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/649 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie RODO).

 

Dostawca informacji / Administrator danych osobowych:

 KES Poland, Sp. z o.o.

 Z siedzibą na ul. Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski, NIP: 730759Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

I.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

    Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z:

 

- istnienie stosunku pracy i związanej z tym umowy

Cel przetwarzania danych osobowych:

- wykonywanie zobowiązań umownych - wykonywanie obowiązków służbowych (np. Kodeks pracy)

- cele płacowe i podatkowe - przestrzeganie zobowiązań prawnych (np. ustawa o podatku dochodowym)

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO - np. wypełnianie obowiązków w urzędzie)

Odbiorcy danych osobowych:

- księgowi, wynagrodzenia, płatności (bank), przetwarzający BHP i RODO

doręczanie poczty i paczek, organy państwowe

 

- korzystanie z usług e-mail (e-maile i informacje osobiste / dane kontaktowe w katalogu)

Cel przetwarzania danych osobowych:

- wykonywanie zobowiązań umownych - wykonanie pracy

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dostawca usług e-mail, dostawca usług w chmurze

 

- wypełnienie zobowiązań prawnych i umownych (zapisy, oświadczenia itp.)

Cel przetwarzania danych osobowych:

- wypełnianie zobowiązań prawnych w związku z istnieniem stosunku pracy

- wykonywanie zobowiązań umownych - wykonanie pracy

Podstawa prawna do przetwarzania:

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez pracodawcę lub dział  płac lub księgowości

 

- backup danych (chmura, backup), operacje i konserwacja IT

Cel przetwarzania danych osobowych:

- tworzenie kopii zapasowych danych osobowych w chmurze i podobnych systemach, w tym własne kopie zapasowe back-up

Podstawa prawna do przetwarzania:

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO  - np. odzyskiwanie danych)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dostawca usług w chmurze

- dostawca IT


- korzystanie z pojazdów silnikowych i usług GPS (monitorowanie pojazdów - usługi lokalizacyjne)

Cel przetwarzania danych osobowych:

- bezpieczeństwo w eksploatacji pojazdu - ochrona zdrowia pracownikówzaměstnance

- prowadzenie książki pokładowej dla celów podatkowych

- ochrona własności administratora

Podstawa prawna do przetwarzania:

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dostawca usług GPS

 
- obsługa systemu kamer w miejscu pracy

Cel przetwarzania danych osobowych:

- ochrona aktywów, wartości i interesów organizacji

Podstawa prawna do przetwarzania:

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez pracodawcę


- zawieranie umów ubezpieczeniowych

Cel przetwarzania danych osobowych:

- ubezpieczenia pracownicze

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- pośrednik ubezpieczeniowy / agent ubezpieczeniowy

- zatrudnianie usług cateringowych u pracodawcy

Cel przetwarzania danych osobowych:

- zaspokajanie uzasadnionych potrzeb pracowników

- świadczenia pracownicze

- zgodność z obowiązkiem ustawowym

Podstawa prawna do przetwarzania:

- wykonanie zobowiązań umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie RODO)

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez pracodawcę

 

- obsługa autobusowa (transport) dla pracowników

Cel przetwarzania danych osobowych:

- zaspokajanie potrzeb pracowników w formie świadczeń

- rachunkowość, zobowiązanie podatkowe

Podstawa prawna do przetwarzania:

- uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie RODO)

- przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie RODO)

Odbiorcy danych osobowych:

- dane są przetwarzane przez pracodawcę

II.

Przekazywanie danych osobowych

    Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, a także, z wyjątkiem przekazywania osobom, które świadczą usługi prawne na rzecz administratora.

    Dane osobowe nie są przekazywane do kraju trzeciego, organizacji międzynarodowej ani do osób przetwarzających lub administratorów innych niż opisane powyżej.   

    Wyjątkiem dla przekazywania danych osobowych do krajów trzecich może być przetwarzanie w chmurze, przeprowadzane w kontekście korzystania z telefonu komórkowego lub. w przypadku korzystania z usługi telefonu komórkowego (aplikacji) lub innej usługi udostępnionej (aplikacji) używanej w komputerze, który może przetwarzać dane osobowe.

Zawsze jednak oceniamy, czy przetwórca spełnia warunki rozporządzenia RODO.


    Takie przetwarzanie może mieć miejsce tylko w przypadku firmy:

- Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a

- Microsoft Corporation, sídlem WA98052 Redmon, One Microsoft Way, USA,

    zgodnie z zakresem i sposobem zawartej standardowej klauzuli umownej, która została zatwierdzona przez odpowiednie instytucje UE i zgodnie z zákresem i sposobem, zmodyfikowanych zasad. (Privacy Shield)

 

III.

Pouczenie o prawach

    Każdy ma prawo, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie RODO, zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, prawa do przekazania takich danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do kontroli sądowej, jeśli działamy z naruszeniem rozporządzenia w sprawie RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

IV.

Szczegółowe informacje

    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych u pracodawcy można znaleźć w Ogólnych zasadach przetwarzania danych osobowych na www.mentordata.cz/kes-poland-sp-z-o-o i w odpowiedniej dyrektywie pracodawcy. Otrzymasz również informacje od upoważnionego pracodawcy.

    Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy i „jak RODO” można znaleźć w publikacji, którą przygotowało wraz z innymi, Biuro Ochrony Danych Osobowych.

 

V.

Konsekwencje niedostarczenia danych osobowych

    Ponieważ dane osobowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych, ich niedostarczenie nie spowoduje zawarcia odpowiedniej umowy o pracę lub związanej z nią umowy.

 

 VI.

Przypomnienie o prawie wniesienia sprzeciwu

Pomimo tego, że prawo to zostało opisane w poprzednim tekście, chcielibyśmy zwrócić na nie ponownie uwagę, oddzielnie, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RODO.

1.    Podmiot danych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). e) lub f), rozporządzenie RODO, w tym profilowanie, oparte na tych przepisach.  Administrator danych nie przetwarza dalej danych osobowych, chyba że udowodni poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

2.    Gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w celu wprowadzenia do obrotu, co obejmuje profilowanie w odniesieniu do tego marketingu bezpośredniego.

 

 

 

KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski

 

kes-poland-sp-z-o-o-logo_s.jpg

KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300Wodzislaw Slaski

NIP: 730759Sąd rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarvzego Krajowego Rejestru Sądowego

    Szanowna Pani, Szanowny Panie,


    w związku ze stosunkiem pracy dochodzi lub może dojść do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej. Jednak umieszczenie danych osobowych w poniższym podsumowaniu nie oznacza automatycznie, że wszystkie wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane przez pracodawcę.


Podstawowe dane osobowe:
- imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, tytuł
PESEL
- data i miejsce urodzenia
- narodowość
- stałe, rzeczywiste, czasowe lub podobne miejsce zamieszkania
 numer dowodu osobistego, numer paszportu
- kopia / skan dowodu osobistego lub paszportu
- akt urodzenia (pracownik, dzieci)
- płeć
- stan cywilny
- podpis

- dane biometryczne do jednoznacznej identyfikacji osób
Dane kontaktowe:
- adres korespondencyjny
- ID skrzynki danych
- adres e-mail
- numer telefonu/telefonów (ewent. nr. tel.bliskiej osoby)
- ołączenie bankowe
- inny adres lub inny kontakt
- reprezentatywne dane, w tym dane kontaktowe
Wymagania wstępne / kompetencje do wykonywania pracy:
- dane oceny zdrowia do pracy u pracodawcy
- prawo jazdy, zbrojne i podobne uprawnienia
- dyplomy ze stopni edukacji
- wyciąg z RT (zakładając, że nie jest zapisany)
- dowód ukończenia szkoły, dowód wykształcenia
- certyfikaty
- kwalifikacje i umiejętności, w tym szczególne umiejętności (komputer, język, techniczne itp.)
Dane związane z realizacją stosunku umownego:
- identyfikatory pracodawców (osobisty numer pracownika itp.)
- udzielenie pełnomocnictwa
- konta w systemach i aplikacjach pracodawcy lub udostępniane przez pracodawcę
- ocena pracowników
- zdjęcia z rozpoznawalną twarzą (ewent.wideo)
- ubezpieczenie (zdrowotne, na życie, emerytalne, odpowiedzialność itp.)
- funkcja lub stanowisko, dział, w którym osoba jest zatrudniona, osoba nadrzędna
- potwierdzenie
- wymiar płac lub wynagrodzenia
- deklaracja honoru
- członkostwo w związkach zawodowych
- VIN, tablica rejestracyjna samochodu, licencja techniczna i podobne dane w pojeździe, jeśli jego użycie wpływa na wykonaną czynność (np. Wejście na parking dla pracodawcy)
- VIN, tablica rejestracyjna samochodu, licencja techniczna i podobne dane dotyczące pojazdu używanego na rzecz pracodawcy
- arkusz kredytowy
- CV, list motywacyjny
- dane - karta osoby niepełnospravnej i  nepełnospravnej fizycnie- dane dotyczące pobierania emerytury
- szkolenia- szczegóły dotyczące członków rodziny (w odniesieniu do podatków, leczenia itp.)
Inne dane osobowe i informacje, które przekazałeś nam w ramach naszej lub Twojej działalności:
- linki do osobistej strony
- konta na portalach społecznościowych
- strona internetowa z linkami lub informacjami o osobie fizycznej
- członkostwo w organizacjach (sport, badania itp.)
- pseudonim


    Ponadto dane osobowe nie wymienione tutaj mogą być przetwarzane, np. za Twoją zgodą.KES Poland, Sp. z o.o.

Pszowska 9244-300 Wodzislaw Slaski