GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Mgr. Ivan Jelínek

   V současnosti nově neprovádíme jakékoliv zpracování osobních údajů, ke kterému by nám vznikla povinnost dle příslušného zákona či konkrétní normy v souvislosti s onemocněním Covid-19.

mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Mgr. Ivan Jelínek

Komořanská 3118 / 6 ,  43401 ,  Most

IČ: 40242293 ,  registrován v živnostenském rejstříku, vedeném místně-příslušným živnostenským úřadem, a u ČNB pod č.: 139830PA a 139831PMTESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI

od 17. 1. 2022 do 9. 2. 2022


    Vážená paní, Vážený pane,


    mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví je, s účinností od 17. 1. 2022, označeným zaměstnavatelům uložena povinnost provádět testování zaměstnanců na výskyt onemocnění Covid-19. V souvislosti s tímto testováním bude zaměstnavatel provádět zpracování osobních údajů nad doposud běžný rámec. Na základě těchto změn opatření Ministerstva zdravotnictví (změny či vydávání nových) dochází průběžně i ke změnám v rozsahu zpracovávaných údajů.

    Zaměstnavatel  zpracovává pouze osobní údaje zaměstnance, které mu ukládá příslušné opatření, a to způsobem, opatřením stanoveným. Stane-li se konkrétní opatření neúčinným (např. v důsledku zrušení opatření Nejvyšším správním soudem), provádí organizace bez prodlení takové úkony, aby byl každý subjekt údajů chráněn a aby byla šetřena v co největším rozsahu jeho práva.

    Rozsah zpracovávaných údajů je specifikován v konkrétním opatření či nařízení, kdy tato opatření a nařízení naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnitví ČR (https://www.mzcr.cz/), anbeo na stránkách Vlády ČR (https://vlada.cz/).

    Vezměte prosím proto na vědomí, že budou zpracovávány osobní a zvláštní údaje v rozsahu a způsobem, který je dále popsán.


    Za zaměstnance se v tomto případě považují i ​​dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně-právní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci či osoby, působící u právnické osoby v nějaké funkci (okruh osob je vymezen konkrétním opatřením).


Samotestování na pracovišti za použití RAT testu- jméno, příjmení, příp. titul

- datum provedení testu

- datum narození

- číslo pojištěnce

- název zdravotní pojišťovny

- výsledek testu


Samotestování na pracovišti za použití RAT testu - Pozitivní výsledek RAT testu- jméno, příjmení

- datum provedení testu

- datum narození

- číslo pojištěnce

- název pojišťovny

- výsledek testu

- kontaktní telefonní číslo

- jméno kontaktní osoby u zaměstnavatele a  telefonní číslo

- podpis zaměstnavatele


V případě uplatnění nároku na výjimku z povinného samotestování- záznam v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID), resp. tam uvedených osobních či zvláštních údajů


- písemné potvrzení, vystavené poskytovatelem zdravotních služeb, resp. tam uvedených osobních či zvláštních údajů


- písemné potvrzení zaměstnavatele či právnické osoby o podstoupení testování, resp. tam uvedených osobních či zvláštních údajů


V případě odmítnutí se podrobit povinnému testování- jméno a příjmení


- datum narození


- trvalé bydliště


Účel zpracování:

 • Plnění povinností dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Prokázání plnění právní povinnosti zaměstnavatelem.
 • Vyúčtování nákladů, souvisejících s pořízením samotestů.


Právní důvod zpracování:

 • Zpracovávají se osobní údaje za účelem splnění právních povinností, které jsou zaměstnavateli uloženy Nařízeními či Opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele. (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů)


Zpřístupnění:

    Zpracovávané údaje mohou být/budou zpřístupňovány:

 • pověřeným pracovníkům zaměstnavatele
 • orgánům ochrany veřejného zdraví
 • zdravotním pojišťovnám či příslušné Správě sociálního zabezpečení
 • orgánům veřejné moci v rámci kontroly plnění zákonných povinností


Doba uložení:

    90 dnů (doba vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR), v omezeném rozsahu pak po dobu 3 let (doba vychází z promlčecí lhůty pro promlčení přestupku dle zákona o ochraně veřejného zdraví)

    Evience a doklady budou řádně zabezpečeny před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněně osobě.


Další informace:

    Informace o druhu a povaze testů a zvoleném způsobu testování jsou sdělovány před provedením samotného testu pracovníkem.


Předávání osobních údajů:

 • Organizace má za povinnost informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testování. V takovém případě budou příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví předány osobní údaje zaměstnance, popsané výše, v části V případě odmítnutí se podrobit povinnému testování.
 • Organizace má za povinnost zaslat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví evidenci, popsanou výše, v části Samotestování na pracovišti za použití RAT testu - Pozitivní výsledek RAT testu.
 • Organizace má za povinnost zaslat příslušné zdravotní pojišťovně a orgánu veřejné moci umožnit kontrolu evidence, popsanou výše, v části Samotestování na pracovišti za použití RAT testu.Mgr. Ivan Jelínek

Komořanská 3118 / 6 ,  43401  Most


poslední aktualizace: 02/03/2022©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.
mgr-ivan-jelinek-logo_s.jpg

Mgr. Ivan Jelínek

Komořanská 3118 / 6 ,  43401 ,  Most

IČ: 40242293 ,  registrován v živnostenském rejstříku, vedeném místně-příslušným živnostenským úřadem, a u ČNB pod č.: 139830PA a 139831PM


TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI

účinnost opatření: do 30. 6. 2021


    Vážená paní, Vážený pane,


    opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která byla vydaná dle tzv. pandemického zákona, a která byla schválena Vládou ČR, je označeným zaměstnavatelům uložena povinnost provádět testování zaměstnanců na výskyt onemocnění Covid-19. V souvislosti s tímto testováním bude zaměstnavatel provádět zpracování osobních údajů nad doposud běžný rámec.

    Vezměte prosím proto na vědomí, že budou zpracovávány osobní a zvláštní údaje v rozsahu a způsobem, který je dále popsán.


    Za zaměstnance se v tomto případě považují i ​​dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně-právní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.


Osobní údaje, které budou zpracovány o zaměstnancích v různých situacích:


Testování na pracovišti poskytovatelem zdravotních služeb- jméno, příjmení, příp. titul

- číslo zaměstnance

- datum narození

- číslo pojištěnce/R.Č.

- zdravotní pojišťovna

- datum provedení testu (příp. čas)

- údaj o zdravotním stavu - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- vedlejší údaje, související s rezervací termínu a místa testování
v případě agenturních pracovníků a cizích státních příslušníků:- datum narození

- bydliště


Samotestování na pracovišti- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- číslo zaměstnance

- číslo pojištěnce/R.Č.

- zdravotní pojišťovna

- datum provedení testu (příp. čas)

- údaj o zdravotním stavu - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)
v případě agenturních pracovníků a cizích státních příslušníků:
- datum narození

- bydliště


Home Office (práce z domova)


- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- údaj o tom, že zaměstnanec vykonává práci z domova a od kdy do kdy ji vykonává

- důvod výjimky z testování


Pracovník je očkován proti Covid-19- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- datum druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování)

-  certifikát Ministerstva zdravotnictví vč. ev. čísla certifikátu

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- číslo pojištěnce/R.Č.

- důvod výjimky z testování


Pracovník, který prodělal onemocnění Covid-19- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, datum ukončení izolace, datum prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (zpracováv se lékařská zpráva)

- poskytovatel zdravotních služeb

- zdravotní pojišťovna

- číslo pojištěnce/R.Č.

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- důvod výjimky z testování


Testování ve specializovaném zařízení- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- zdravotní stav - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)

- datum provedení testu (příp. čas)

- datum vydání potvrzení

- místo vydání potvrzení

- osoba, která potvrzení vydala

- potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- vedlejší údaje, nutné pro rezervaci (datum rezervace, datum a místo testování apod.)

- fotografie testu/potvrzení/dokladu

- zdravotní pojišťovna

- číslo pojištěnce/R.Č.


Účel zpracování:

 • Ochrana zaměstnanců a dalších osob před šířením nakažlivé choroby.
 • Ochrana společnosti před šířením nakažlivé choroby.
 • Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí na pracovišti.
 • Ochrana práv zaměstnavatele před nároky třetích osob.
 • Prokázání plnění právní povinnosti zaměstnavatelem.
 • Omezení vstupu na pracoviště v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
 • Vyúčtování nákladů, souvisejících s pořízením samotestů.

    Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců, jakož i evidence a hlášení, budou využívány pouze v přímých souvislostech s plněním povinností, uložených mimořádnými opatřeními, příp. v rámci kontroly plnění povinností zaměstnavatelem.


Právní důvod zpracování:

 • Zpracovávají se osobní údaje za účelem splnění právních povinností, které jsou zaměstnavateli uloženy Usneseními vlády, resp. Nařízeními ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele. (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů)


Oprávnění ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

 • Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektů údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky, týkající se základních práv a zájmů subjektů údajů. (čl. 9, odst. 2, písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přsných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektů údajů, zejména služebního tajemství. (čl. 9, odst. 2, písm. i) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí.  (čl. 9, odst. 2, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů)


Zpřístupnění:

    Zpracovávané údaje budou zpřístupňovány:

 • pověřeným pracovníkům zaměstnavatele
 • poskytovateli pracovně-lékařských služeb či osobě v obdobném postavení
 • orgánům ochrany veřejného zdraví
 • zdravotním pojišťovnám
 • orgánům veřejné moci v rámci kontroly plnění zákonných povinností


Doba uložení:

    3 roky (doba vychází z promlčecí lhůty pro promlčení přestupku dle zákona o ochraně veřejného zdraví)

    Evience a doklady budou řádně zabezpečeny před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněně osobě.


Další informace:

    Informace o druhu a povaze testů a zvoleném způsobu testování jsou sdělovány před provedením samotného testu pracovníkem, provádějícím testování.
Mgr. Ivan Jelínek

Komořanská 3118 / 6 ,  43401  Most


použité předpisy a informace:

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Usnesení Vlády ČR

- Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů - rozšířené stanovisko

- Rozsudky Nejvyššího správního soudu ČRspeciálně např. Rozsudek sp. zn. 6Ao 1/2021


poslední aktualizace: 30/06/2021©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.