GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
REDCON ONE s.r.o.

 

REDCON ONE s.r.o.

Viničná 132 / 5572400Ostrava

IČ: 25819828KS v Ostravě, sp. zn.: C19041

    Vážená paní, Vážený pane,

 

    dovolujeme si Vám tímto, jakožto zaměstnanci firmy

REDCON ONE s.r.o.

poskytnout, v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/649, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen Nařízení GDPR ), informace o prováděných zpracování Vašich osobních údajů.

 

Poskytovatel informace / Správce osobních údajů:

 REDCON ONE s.r.o.

 sídlící na adrese Viničná 132 / 5572400 Ostrava, IČ: 25819828KS v Ostravě, sp. zn.: C19041

 

 

I.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

    Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s:

 

- existencí pracovního poměru a smluv, které s ním souvisí

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění smluvních povinností - plnění pracovních povinností (např. Zákoník práce)

- mzdové a daňové účely - plnění zákonných povinností (např. zák. o dani z příjmu)

Právní základ pro zpracování:

plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR - např. plnění důkazní povinnosti u finančního úřadu)

Příjemci osobních údajů:

zpracovatelé účetnictví, mezd, plateb (banka), dále zpracovatelé BOZP a GDPR

doručovatel poštovních a balíkových zásilek, orgány státní moci

 

- využíváním e-mailových služeb (e-maily a osobní/kontaktní údaje v adresáři)

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění smluvních povinností - výkon pracovní činnosti

Právní základ pro zpracování:

plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- poskytovatel e-mailových služeb, poskytovatel cloudových služeb

 

- naplňováním právních a smluvních závazků (evidence, výkazy, provádění činností a pod.)

Účel zpracování osobních údajů:

- plnění právních povinností v souvislosti s existencí pracovně-právního vztahu

- plnění smluvních povinností - výkon pracovní činnosti

- plnění smluvených povinností u obchodních partnerů

Právní základ pro zpracování:

plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR)

plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

údaje zpracovává zaměstnavatel, příp. zpracovatel mezd či účetnictví

- obchodní partner v případě, že je to nezbytné pro naplňování konkrétního pracovního úkolu

- obchodní partner v případě, že je to nezbytné pro prokázání naplnění právní či smluvené povinnosti

 

- zálohováním dat (cloud, backup), IT provozu a údržby

Účel zpracování osobních údajů:

vytváření záloh osobních údajů v cloudech a obdobných systémech, včetně vlastního back-up

Právní základ zpracování:

- plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR - např. obnovitelnost údajů)

- oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

- poskytovatel cloudových služeb

- poskytovatel IT

 
- provozováním kamerového systému na pracovišti

Účel zpracování osobních údajů:

ochrana osob, majetku, hodnot a zájmů zaměstnavatele

Právní základ pro zpracování:

oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

údaje zpracovává zaměstnavatel


- uzavíráním pojistných smluv

Účel zpracování osobních údajů:

pojištění zaměstnanců

Právní základ pro zpracování:

plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR)

oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR)

Příjemci osobních údajů:

pojišťovací makléř/pojišťovací agent

    

II.

Předávání osobních údajů

    Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou subjektů v tomto dokumentu popsaným, a s výjimkou případného předávání osobám, které správci poskytují právní služby. V důvodných případech, plynoucích z povahy Vámi vykonávané pracovní činnosti, mohou též být některé Vaše osobní údaje:

- poskytnuty/předány buďto Vámi anebo zaměstnavatelem třetí osobě (např. údaje o osobě, která vystavila fakturu - faktura s osobními údaji je předávána obchodnímu partnerovi zaměstnavatele),

- prezentovány veřejně na webu zaměstnavatele či v jiném médiu, kde je zaměstnavatel prezentován, to v případě, že jste zaměstnavatelem pověřen k samostatnému řízení některých činností, které souvisí s Vámi vykonávanou prací (např. obchodní zástupce).


    Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše popsaným zpracovatelům či správcům.   

    Výjimku při předávání osobních do třetích zemí mohou tvořit cloudová zpracování, prováděná v rámci používání mobilního telefonu, příp. při použití služeb (aplikací) mobilního telefonu, anebo při použití jiné sdílené služby (aplikace), použité v prostředcích výpočetní techniky, při kterých může dojít ke zpracování osobních údajů. Vždy ale posuzujeme, zda daný zpracovatel splňuje podmínky, upravené Nařízením GDPR.


    K takovémuto zpracování může dojít pouze v případě společnosti:

- Google LLC, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a

- Microsoft Corporation, sídlem WA98052 Redmon, One Microsoft Way, USA,

    to v souladu, v rozsahu a způsobem, dle příslušných mezinárodních ujednání, která byla řádně schválena příslušnými orgány EU, a dále v souladu, v  rozsahu a způsobem, upraveným pravidly, definovanými ÚOOÚ.

 

III.

Poučení o právech

    Máte za podmínek, uvedených v Nařízení GDPR, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, či právo na soudní přezkum, to pokud správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR.

 

IV.

Podrobné informace

    Podrobné informace o zpracování osobních údajů u zaměstnavatele naleznete ve Všeobecných zásadách zpracování osobních údajů na www.mentordata.cz/redcon-one-s-r-o a v příslušné směrnici zaměstnavatele. Dále Vám informace poskytne pověřený pracovník zaměstnavatele.

    Další informace o zpracování osobních údajů na pracovišti a "jak na GDPR" můžete nalézt v publikaci, kterou připravil, společně s dalšími, Úřad pro ochranu osobních údajů, a kterou naleznete ...ZDE.

    Lhůty, po které zpracováváme osobní údaje, jsou rozdílné a určuje je příslušná legislativa. Tyto lhůty zaměstnavatel nepřekračuje.


V.

Následky neposkytnutí osobních údajů

    Jelikož jsou osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a plnění zákonných povinností, jejich neposkytnutí bude mít za následek to, že s Vámi příslušnou pracovní smlouvu, případně smlouvu související, neuzavřeme, anebo Vám nenabídneme takovou pracovní pozici, se kterou je spojeno zveřejnění některých Vašich osobních údajů i přesto, že byste o takovouto zájem měl a byl byste jinak vhodným uchazečem o zařazení na takovouto pracovní pozici.

 

 

VI.

Upozornění na právo vznést námitku

I přesto, že je toto právo popsáno v předchozím textu, dovolujeme si Vás na něj ještě jednou upozornit, to samostatně, dle povinnosti, uvedené v čl. 21, odst. 4, Nařízení GDPR.

1.    Subjekt údajů má, z důvodů, týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f), Nařízení GDPR, včetně profilování, založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.    Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

 

 

REDCON ONE s.r.o.

Viničná 132 / 5572400 Ostrava

REDCON ONE s.r.o.

Viničná 132 / 5572400Ostrava

IČ: 25819828KS v Ostravě, sp. zn.: C19041

    Vážená paní, Vážený pane,


    v souvislosti s pracovním poměrem dochází anebo může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu. Uvedení osobního údaje v níže uvedeném souhrnu ale automaticky neznamená, že jsou veškeré vyjmenované osobní údaje zpracovávány Vaším zaměstnavatelem.


Základní identifikační osobní údaje:
- jméno, příjmení, rodné příjmení, titul
- rodné číslo
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- trvalé, skutečné, přechodné či obdobné bydliště
- číslo občanského průkazu, číslo pasu
- kopie/scan občanského průkazu či pasu
- rodný list (zaměstnanec, děti)
- pohlaví
- osobní stav
- národnost
- podpis
- biometrické údaje za účelem jednoznačné identifikace osob
Kontaktní údaje:- korespondenční adresa
- ID datové schránky
- emailová adresa
- telefonní číslo/čísla (příp. tel. číslo osoby blízké)
- bankovní spojení
- jiná adresa či jiný kontakt
- údaje o zástupci včetně kontaktních údajů
Kvalifikační předpoklady/způsobilost pro výkon pracovní činnosti:
- údaje o zdravotním posouzení pro výkon práce u zaměstnavatele
- řidičský, vazačský, zbrojní a obdobný kvalifikační průkaz
- diplomy o stupni vzdělání
- výpis z RT (za předpokladu, že je bez záznamu)
- doklady o absolvovaných školách, doklady o vzdělání
- certifikáty
- kvalifikace a dovednosti, včetně specifických (práce s PC, jazykové, technické atd.)
Údaje, související s plněním smluvního vztahu:
- identifikátory u zaměstnavatele (osobní číslo zaměstnance apod.)
- udělení/udělené plné moci
- účty v systémech a aplikacích zaměstnavatele, anebo zpřístupněných prostřednictvím zaměstnavatele
- hodnocení zaměstnance
- fotografie s rozlišitelným obličejem (příp. video)
- pojištění (zdravotní, životní, penzijní, odpovědnosti atd.)
- funkční či pracovní zařazení, oddělení, kde je osoba zaměstnána, nadřízená osoba
- potvrzení
- mzdový či platový výměr
- čestná prohlášení
- členství v odborech
- VIN, RZ, TP a obdobné údaje o vozidle, dotýká-li se jeho použití vykonávané činnosti (např. vjezd na parkoviště zaměstnavatele)
- VIN, RZ, TP a obdobné údaje o vozidle, využívaném ve prospěch zaměstnavatele
- zápočtový list
- CV, motivační dopis
- údaje o ZTP- údaje o čerpání důchodu
- školení- údaje o rodinných příslušnících (v souvislosti s daněmi, ošetřováním apod.)
Jiné osobní údaje a informace, které jste nám poskytl/a v rámci naší anebo Vaší činnosti:- odkazy na osobní web
- účty na sociálních sítích
- web stránky s odkazy nebo informacemi o fyzické osobě
- členství v organizacích (sportovní, výzkumné apod.)
- přezdívka


    Dále také může docházet ke zpracování osobních údajů zde nevyjmenovaných, to např. na základě Vašeho souhlasu.REDCON ONE s.r.o.

Viničná 132 / 5572400 Ostravaposlední aktualizace:   24/05/2022©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.