GDPR
Informace o zpracování osobních údajů
MentorDATA s.r.o.
Váš specialista na
ochranu osobních údajů
Technické služby Havířov a.s.

technicke-sluzby-havirov-a-s-logo_s.jpg

Technické služby Havířov a.s.

Karvinská 1461 / 6673601Havířov

IČ: 25375601Krajský soud v Ostravě, sp. zn.: B 1664


 Vážená paní, Vážený pane,


    Usnesením vlády č. 242, ze dne 1. 3. 2021, ve znění Usnesení vlády č. 249, ze dne 5. 3. 2021, byla schválena, jako přílohy, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která ukládají všem, tam označeným zaměstnavatelům, provádění testování zaměstnanců na výskyt onemocnění Covid-19. V souvislosti s tímto testováním bude zaměstnavatel provádět zpracování osobních údajů nad doposud běžný rámec.

    Vezměte prosím proto na vědomí, že budou zpracovávány osobní a zvláštní údaje v rozsahu a způsobem, který je dále popsán.


    Za zaměstnance se v tomto případě považují i ​​dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně-právní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.


Osobní údaje, které budou zpracovány o zaměstnancích v různých situacích:


Testování na pracovišti poskytovatelem zdravotních služeb

Testování na pracovišti poskytovatelem zdravotních služeb


- jméno, příjmení, příp. titul

- číslo zaměstnance

- datum narození

- číslo pojištěnce/R.Č.

- zdravotní pojišťovna

- datum provedení testu (příp. čas)

- údaj o zdravotním stavu - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- vedlejší údaje, související s rezervací termínu a místa testování
v případě agenturních pracovníků a cizích státních příslušníků:- datum narození

- bydliště

Samotestování na pracovišti- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- číslo zaměstnance

- číslo pojištěnce/R.Č.

- zdravotní pojišťovna

- datum provedení testu (příp. čas)

- údaj o zdravotním stavu - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)
v případě agenturních pracovníků a cizích státních příslušníků:
- datum narození

- bydliště

Home Office (práce z domova)

- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- údaj o tom, že zaměstnanec vykonává práci z domova a od kdy do kdy ji vykonává

- důvod výjimky z testování

Pracovník je očkován proti Covid-19


- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- datum druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování)

-  certifikát Ministerstva zdravotnictví vč. ev. čísla certifikátu

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- číslo pojištěnce/R.Č.

- důvod výjimky z testování

Pracovník, který prodělal onemocnění Covid-19


- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- bydliště

- číslo zaměstnance

- laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, datum ukončení izolace, datum prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (zpracováv se lékařská zpráva)

- poskytovatel zdravotních služeb

- zdravotní pojišťovna

- číslo pojištěnce/R.Č.

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- důvod výjimky z testování

Testování ve specializovaném zařízení


- jméno, příjmení, příp. titul

- datum narození

- zdravotní stav - pozitivní/negativní (zvláštní údaj)

- datum provedení testu (příp. čas)

- datum vydání potvrzení

- místo vydání potvrzení

- osoba, která potvrzení vydala

- potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2

- vedlejší údaje, uvedené v potvrzení či dokladu (např. tel. číslo, email)

- vedlejší údaje, nutné pro rezervaci (datum rezervace, datum a místo testování apod.)

- fotografie testu/potvrzení/dokladu

- zdravotní pojišťovna

- číslo pojištěnce/R.Č.


Účel zpracování:

 • Ochrana zaměstnanců a dalších osob před šířením nakažlivé choroby.
 • Ochrana společnosti před šířením nakažlivé choroby.
 • Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí na pracovišti.
 • Ochrana práv zaměstnavatele před nároky třetích osob.
 • Prokázání plnění právní povinnosti zaměstnavatelem.
 • Omezení vstupu na pracoviště v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
 • Vyúčtování nákladů, souvisejících s pořízením samotestů.

    Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců, jakož i evidence a hlášení, budou využívány pouze v přímých souvislostech s plněním povinností, uložených mimořádnými opatřeními, příp. v rámci kontroly plnění povinností zaměstnavatelem.


Právní důvod zpracování:

 • Zpracovávají se osobní údaje za účelem splnění právních povinností, které jsou zaměstnavateli uloženy Usneseními vlády, resp. Nařízeními ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. (čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele. (čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů)


Oprávnění ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

 • Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektů údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky, týkající se základních práv a zájmů subjektů údajů. (čl. 9, odst. 2, písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přsných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektů údajů, zejména služebního tajemství. (čl. 9, odst. 2, písm. i) Nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí.  (čl. 9, odst. 2, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů)


Zpřístupnění:

    Zpracovávané údaje budou zpřístupňovány:

 • pověřeným pracovníkům zaměstnavatele
 • poskytovateli pracovně-lékařských služeb či osobě v obdobném postavení
 • orgánům ochrany veřejného zdraví
 • zdravotním pojišťovnám
 • orgánům veřejné moci v rámci kontroly plnění zákonných povinností


Doba uložení:

    3 roky (doba vychází z promlčecí lhůty pro promlčení přestupku dle zákona o ochraně veřejného zdraví)

    Evience a doklady budou řádně zabezpečeny před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněně osobě.


Další informace:

    Informace o druhu a povaze testů a zvoleném způsobu testování jsou sdělovány před provedením samotného testu pracovníkem, provádějícím testování.
Technické služby Havířov a.s.

Karvinská 1461 / 6673601  Havířov


použité předpisy a informace:

- Usnesení vlády č. 242 ze dne 1. 3. 2021

- Usnesení vlády č. 249 ze dne 5. 3. 2021

- příloha č. 4 k Usnesení vlády č. 242 ze dne 1. 3. 2021 (č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN)

- příloha č. 3 k Usnesení vlády č. 242 ze dne 1. 3. 2021 - povinnosti zaměstnance

- příloha č. 4 k Usnesení vlády č. 249 ze dne 5. 3. 2021 (č.j.: MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN)

- příloha č. 7 k Usnesení vlády č. 249 ze dne 5. 3. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 3. 2021 (č.j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN) 

- informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

- informace Ministerstva zdravotnictví ČR

- stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 5. 3. 2021


poslední aktualizace: 20/03/2021©  MentorDATA s.r.o.  All rights reserved./Všechna práva vyhrazena.

Provozovatelem stránek je MentorDATA s.r.o., se sídlem ve Vřesině, 742 85, Břidličná 803, IČ: 07343761, která je zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. C 75451.